รับสมัครงาน ( ด่วน )

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้นำเข้า และ จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ชั้นนำของโลก ได้แก่ เครื่องเสียง B&O Play, หูฟังบลูทูธJabra , ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้าน Motorola , หูฟัง Philips , หูฟัง Audio Technica , และสินค้าประเภท Wearables อื่น ๆ อีกมากมาย สินค้าที่เราจัดจำหน่ายส่วนใหญ่ จะเป็นผู้นำตลาดในประเทศไทย โดยมักจะมีส่วนแบ่งการตลาดในอันดับ 1 – 3 เราทำงานกับร้านค้าปลีกชั้นนำในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ร้าน iStudio ( Apple Premium Resellers ) , Jaymart , King Power , Tesco Lotus , Power Buy , Power Mall , และอื่น ๆ ซึ่งเราต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้า ร่วมเป็นทีมงาน หลายอัตรา ดังนี้.-


ตำแหน่ง : Executive Assistant จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

จัดระบบการนำเสนอเอกสารเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม

จัดทำตารางการนัดหมาย การเข้าพบลูกค้า และการเข้าร่วมประชุมต่างๆ

จัดทำรายงาน และทำ Presentation ตามที่ได้รับมอบหมาย

จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ

จัดเตรียมเอกสารก่อน/หลัง การประชุม

จัดการเรื่องสถานที่นัดหมาย/ประชุมทั้งในและนอกสถานที่ เช่นจองห้องอาหาร ห้องประชุม หรือห้องสัมมนา

จัดการเรื่องการเดินทาง จองตั๋ว และที่พัก

ติดต่อประสานงาน/สนับสนุนและติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศ หญิง-ชาย อายุไม่เกิน 25-35 ปี

วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ในการเป็นเลขานุการระดับผู้บริหาร

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office โดยเฉพาะ Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี

สามารถทำงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน และมีทักษะในการสื่อสาร

มีประสบการณ์ในการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ตำแหน่ง : HR Manager จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

1. งานวางแผนกำลังคน / กลยุทธ์ / การบริหารบุคคล (HR planning)

คาดการณ์ความต้องการ และวางแผนใช้ทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ ไว้ล่วงหน้า ว่าต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร ระดับใด จำนวนเท่าใด เมื่อใด ด้วยวิธีการใด ต้องพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถอย่างไร จะควบคุมจำนวนทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทฯ ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์การได้อย่างไร ตลอดจนการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อจะใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร (Recruitment, Selection & Introduction)

วิเคราะห์หาความต้องการของงาน ว่าต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร ลงประกาศรับสมัครงาน คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น นัดหมายสัมภาษณ์งาน ทดสอบด้วยเครื่องมือวิธีการต่าง ๆ ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เช็คประวัติย้อนหลัง กลั่นกรองผู้สมัครที่เข้าตาคัดเลือก แจ้งผลการสัมภาษณ์ ยื่นข้อเสนอจ้างงาน รับเข้าทำงาน ปฐมนิเทศพนักงาน และติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน

3. งานเอกสาร / ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร เช่น Human Resources Information System (HRIS) /

Payroll (Personnel Administration)

จัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล ฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูลคุณวุฒิ ข้อมูลประเมินการปฏิบัติงาน ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการขาดงาน ข้อมูลการทดสอบการสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน ข้อมูลร้องทุกข์ ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหางาน และข้อมูลสำรวจทัศนคติในการทำงาน รวมถึง ระบบบริการงานบุคคล การติดตามวัดประเมินผลในระบบ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เป็นต้น

4. งานพัฒนาบุคลากร (Training & Development)

พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดีขึ้น สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ยากขึ้นและมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นได้ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติการ ศึกษาดูงาน การสอนงาน (Job Instruction) การสอนแนะ (Coaching) การให้คำปรึกษา (Counselling) การมอบหมายหน้าที่ให้ทำเป็นครั้งคราว (Job Assignment) การให้รักษาการแทน (Acting) การโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่การงานเพื่อให้โอกาสศึกษางานที่แปลกใหม่ หรือการได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ และประสบการณ์จากหน่วยงานอื่น (Job Rotation) เป็นต้น

5. งานประเมินผลงาน / ให้รางวัล (Performance & Reward Management)

ออกแบบ พัฒนาและวางแผนด้าน Performance Management ที่สอดคล้องกับลักษณะและทิศทางขององค์กร และสามารถนำแผนงานไปปฏิบัติใช้จริงทั้งองค์กร ตลอดจนติดตามและประเมินผลความคืบหน้าของงานเพื่อจัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเสนอผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสะท้อนภาพการบริหาร ด้าน Performance Management ขององค์กร รวมถึงการวางแผนการให้รางวัลพนักงาน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน

6. งานบริหารจัดการผู้มีความสามารถโดดเด่น (Talent Management)

สรรหาคนเก่งการคัดเลือกหรือระบุคนเก่งขององค์กร พัฒนาคนเก่ง บริหารและจูงใจคนเก่ง รักษาคนเก่งไว้ในองค์กร เพื่อรักษาประสิทธิภาพขององค์กร ลดอัตราสูญเสียบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ และนำมาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน เพราะการมีคนเก่งในองค์กรปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร และบุคคลเหล่นี้จะถูกคาดหวังให้เป็นผู้นำ หรือผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในอนาคต

7. งานวางแผนสืบทอด / ความก้าวหน้าทางอาชีพ (Succession & Career Planning)

จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ซึ่งเป็นผังของผู้บริหารระดับรองลงไปที่พร้อมจะรับตำแหน่งหลักแทนเจ้าของตำแหน่งเดิมในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร และวางแผนเกี่ยวกับสายอาชีพของพนักงานตามความสนใจของพนักงาน ตามขีดความสามารถของพนักงาน ศึกษาและสำรวจตำแหน่งงานต่าง ๆ ตลอดจนโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าในองค์กร กำหนดจุดมุ่งหมายที่พนักงานและองค์กรปรารถนาทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ฝึกอบรมแนะแนวทางการพัฒนาสำหรับพนักงานนั้น ๆ

8.งานแรงงานสัมพันธ์ / ความปลอดภัย (Labour Relations)

ดูแลงานด้านระเบียบวินัยและกฎหมายแรงงาน จัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงาน สื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัท สอบสวนการกระทำความผิดและลงโทษพนักงาน เจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงานรับและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอื่น ๆ รวมทั้ง ดูแลงานด้านการส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับพนักงานและพนักงานกับบริษัท ส่งเสริมกีฬาภายในบริษัท จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ จัดทำวารสาร บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ภายในบริษัท การจัดกิจกรรมร่วมกันภายนอกบริษัท เป็นต้น

คุณสมบัติ

เพศชาย หรือ หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป (บุคลิคดี)

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, จิตวิทยาอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ในการทำงาน 10 - 15 ปีขึ้นไป ในหน้าที่เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่บุคคล

มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office: Word, Excel and PowerPoint )

มีทักษะทางด้านภาษาไทย และภาษาอังกฤกษในระดับดี

มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มีความกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม

มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพแข็งแรง

มีความละเอียดรอบคอบ

มีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงาน

มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

มีจิตใจพร้อมให้บริการ (service mind )

สามารถใช้โปรแกรมเงินเดือน Business Plus ได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ตำแหน่ง : IT Supervisor & My SQL Programer จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

ดูแลระบบเครือข่ายภายในบริษัท

ดูแล / สนับสนุนโปรแกรม Microsoft , ERP ของบริษัท

สนับสนุนการใช้โปรแกรมทั่ว ๆ ไปของผู้ใช้งาน

ดูแลระบบ Backup ของบริษัท

งานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี สาขาบริหารคอมพิวเตอร์ , วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้เกี่ยวกับ Server

มีความรู้ด้าน Computer Client

มีความรู้เกี่ยวกับ Infrastructure

มีความรู้เกี่ยวกับ Hardware , Network

สามารถวางแผน และ แก้ไขปัญหาได้ดี

สามารถใช้งาน SQL , My SQL ได้

สามารถเขียน Program ภาษา PHP ได้

มีทักษะในการพูดคุย ประสานงานกับ User ที่ไม่รู้ศัพท์เทคนิคทางคอมพิวเตอร์ได้ดี

มีความคิดเป็นระบบ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาสูง

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

มีความรู้เกี่ยวกับระบบ ERP และ Payroll จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind

สามารถทำงานล่วงเวลาได้

สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

สามารถไปร่วมยืนบูธงานแสดงสินค้าได้


ตำแหน่ง : Sales Representative จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

ขายสินค้าให้กลุ่ม Dealer เข้าองค์กร และ End User ที่ดูแล

รักษาฐานลูกค้าเดิม และ เปิดลูกค้าใหม่

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าระยะยาว และสร้างการขายต่อเนื่อง

นำเสนอขายสินค้าและออกพบลูกค้าตาม Plan

Present เสนอราคา ปิดการขาย

งานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศหญิง อายุระหว่าง 28 – 38 ปี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา

รักความก้าวหน้า ขยัน อดทน มีไหวพริบ คล่องแคล่ว กระตือรือร้น

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind

สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

สามารถติดต่อส่อสาร เขียน e-mail ภาษาอังกฤษได้

สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

สามารถไปร่วมยืนบูธงานแสดงสินค้าได้


ตำแหน่ง : Senior Marketing Communication จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

ดูแล ติดตามการทำการตลาดของ Brand ต่าง ๆ

ประสานงานกับ Product Manager และ AE เพื่อทำการตลาดและจัดกิจกรรมกับร้านค้าให้ Brand

เขียนข่าว / Content ของ Brand

ทำรายงานการทำ Marketing ของ Brand ต่าง ๆ

ควบคุม ดูแลการทำการตลาดผ่าน Social Media

งานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 28 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาด รู้จักการทำ Branding

สามารถเขียนข่าว PR / Content เกี่ยวกับสินค้าหรือ Brand ได้

หากมีประสบการณ์ด้าน Online จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind

สามารถไปร่วมยืนบูธงานแสดงสินค้าได้


ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อภายในประเทศ และต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

คัดสรรหาอุปกรณ์วัสดุสำนักงาน เทียบราคา ดำเนินการเรื่องการสั่งซื้อจนกระทั่งรับสินค้า

ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน

ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร

สรรหาสินค้า / ต่อรองราคาสินค้าภายในประเทศ

เปิดใบสั่งซื้อสินค้า และค่าส่งเสริมการขาย

ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศเพื่อส่งใบสั่งซื้อ

ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศเพื่อส่ง PO ติดตามสินค้า

ทำ RMA Claim สินค้า

งานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนสูง ละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบและมีวินัย ตรงต่อเวลา

ชอบทำงานด้านเอกสาร และ ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ

สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้

มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind

สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้

สามารถทำงานล่วงเวลาได้

สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

สามารถไปร่วมยืนบูธงานแสดงสินค้าได้


ตำแหน่ง : พนักงาน Part time stockหลายอัตรา

รายละเอียดงาน

จัดสินค้าตาม Sales Order

รับสินค้าคืนจากลูกค้า

ตรวจสอบสินค้า เข้า – ออก ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด

จัดเรียงสินค้าตาม Location ที่กำหนด

เตรียมสินค้าให้พร้อมจำหน่าย , ติดสติ๊กเกอร์วอยซ์

ตรวจนับสินค้าเบื้องต้นเพื่อจัดสรร

ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้า

งานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศหญิง / ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

สามารถทำงานล่วงเวลาได้


ตำแหน่ง : พนักงานส่งของ วางบิล เก็บเงินจำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามกำหนด

วางแผนเส้นทางในการส่งสินค้า

ดูแลรักษารถของบริษัทฯ ให้พร้อมใช้งาน

รายงานผู้เกี่ยวข้อง กรณีมีปัญหาในการจัดส่ง

งานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

ขับรถยนต์ (เกียร์ธรรมดา) และ รถจักรยานยนต์ได้เป็นอย่างดี ( พร้อมใบอนุญาตขับขี่ )

มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา

มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind

ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนสูง สามารถทำงานหนัก และทนต่อสภาวพความกดดันได้

สามารถไปร่วมยืนบูธงานแสดงสินค้าได้

หากรู้จักเส้นทางจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สนใจติดต่อสมัครได้ที่ คุณเม้ง ฝ่ายบุคคล บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด

โทรนัดหมายเวลาได้ที่ โทร.086-323-5448, 083-096-0358 หรือ 02-287-1988 ต่อ 8806
E-mail : praneet@rtbtechnology.com,anuttara@rtbtechnology.com

ที่ตั้ง : บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 8 อาคารมณีนารา ชั้น 8 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 18 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพๆ 10120

******************************************************