อบรมบุคลากร "การบริหารจัดการแบรนด์สินค้าและการวางแผนการเติบโต"

Natakorn RTB 06 March, 2019 Event

เมื่อวันที่ อังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ผ่านทาง บริษัท อาร์ทีบีเทคโนโลยี จำกัด
ได้จัดอบรมบุคลากร ในหัวข้อ "การบริหารจัดการแบรนด์สินค้าและการวางแผนการเติบโต"
โดย คุณชนัญญา คณะเจริญ Product managerผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

น.ส.อัจฉรา เสือเถื่อน (ออย) - Assistant Product Manager
น.ส.จุลมาศ หิตกร (จอย) - Product Manager
น.ส.ทิวลิป สงวนเรียน (หลุย) - Product Manager
น.ส.อรวี รักษาศิริเดชากิตติ์ (น้ำ) - Product Manager & Account Executive
นายฐิติพล โชติวงศ์วรนันท์ (แบงค์) - Product Manager
นายกิติคุณ ฉันทสุขศรี (นิว) - Senior Product Coordinator
นายกฤษฎา ไชยหนองหว้า (เต้ย) - Product Coordinator
นายสิทธิศักดิ์ รัตนสมโชค (อาร์ม) - Product Coordinator
น.ส.อาภารัตน์ กาญจนธนเศรษฐ (เค้ก) - Product Coordinator
น.ส.พิมพวรรณ แถมรัตน์ (พิม) - Product Manager