อบรมบุคลากร หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ

Natakorn RTB 25 March, 2019 Event

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัทอาร์ทีบีเทคโนโลยี จำกัด ได้ส่งหัวหน้างานเข้ารับการอบรมใน หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ (Development Managerial Skill for Effective Management) ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้

โดย วิทยากร อาจารย์สุกิจ ตรียุทธวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อ การตลาด การขาย การบริการ ปัจจุบันอาจารย์ดำรงค์ตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาศักยภาพบุคคลและระบบให้กับหน่วยงานองค์กร บริษัทเอกชนทั่วไป และองค์กรระบบขายตรงหลายองค์กร รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

อีกทั้งยังเป็น วิทยากร รับเชิญประจำของหลายบริษัท และสถาบันรวมทั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

โดยมีผูเข้าร่วมอบรมดังนี้
1.น.ส.จุรีย์ โฉมงามดี Sales & Product Support
2.น.ส.นิสากร แสนประสิทธิ์ Operation
3.น.ส.ศรัญญา ตันติวงศ์วิโรจน์ Accounting
4.น.ส.ศิวาลัย ลอยแก้ว Sales CMC
5.น.ส.เสาวณีย์ แสงเงิน Sales Admin
6.น.ส.แสงอรุณ บุบผาศรี Executive Assistant / Secretary
7.น.ส.อิงอร สังคะหะ Sales CSM
8.นายจิรวุฒิ อะลาด Stock
9.นายปรัชญ์สพล อยู่จงดี Technical Support & Customer Service
10.นายสุรศักดิ์ รอดรัตน์ Sales CSM
11.น.ส.อนุตตรา วงศ์เจศฎา ทีมพัฒนบุคคลากร
12.นายณัฐณกรณ์ สุธาทองพิพัฒน์ ทีมพัฒนบุคคลากร